Algemene Voorwaarden

I

Het is voor iedereen mogelijk om gebruik te maken van bierpraat.nl. Wij hebben hiervoor spelregels opgesteld.

Hierdoor zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op u wanneer u onze website gebruikt.

Bierpraat.nl (hierna De Website) heeft gebruikersvoorwaarden opgesteld Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 1 januari 2021 van toepassing op ieder gebruik van de Website (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door de Website worden aangeboden en op alle overeenkomsten die de Website aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. De Website raadt iedereen die gebruik maakt van De Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. De Website kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

Door een Gebruiker kunnen op de Website producten en diensten worden aangeboden of gezocht, zowel gratis als tegen betaling aan de Website (de “Advertentie”). Een Advertentie omvat onder meer de titel en de omschrijving van de aangeboden of gezochte producten of diensten.

In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u de Website gebruikt.

II

Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door de Website. Uw reactie op een Advertentie en eventuele vervolgberichten tussen koper en adverteerder worden via de servers van de Website verzonden.

Voor het melden van illegale en inbreuk makende Advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het meldsysteem.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of de Privacyverklaring, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze Gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen.

a. de Website kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van de Website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Advertenties of reacties; en/of b. de Website kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.

De Website kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan de Website binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie.

III

Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Ook hier geldt dat gebruik van gezond verstand moet worden toegepast. Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, zal dit ook zo zijn!

IV

Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

  • gebruik van de diensten van De Website;
  • het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
  • onjuiste informatie op de Website;
  • afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
  • wijzigingen in de diensten van de Website of wijzigingen in of op de Website.

Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan de Website heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 75, al naar gelang wat hoger is.

V

de Website kan de website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

VI

De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). De Website heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

VII

De Website kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. De Website zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van de Website gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doen van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door de Website zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.